Skip to main content

Ochrana osobných údajov

V súlade s novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR), sme vypracovali nové zásady na spracúvanie osobných údajov spoločnosti Pigeas, s.r.o., ktoré vám v tomto dokumente podrobne predstavujeme.

Aktuálne sú zabezpečené v súlade s novými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne, citlivo a poctivo
 • vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame (požadujeme) od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na úspešné vybavenie objednávky
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVEJ STRÁNKY

Prevádzkovateľ – Obchodné meno: PIGEAS, s.r.o.
Ulica a číslo: Adresa: Prieložtek 1
PSČ a mesto: 036 01 Martin

IČO: 46042881
DIČ: 2023208330

Mobil: +421434293025
E-mail: pigeas222@gmail.com

Orgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, Odbor výkonu dozoru, za@soi.sk, tel. č. 041/724 58 68
prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.pigeas.sk

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je kontrola vyplnených údajov v objednávke
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o  tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • účelom spracúvania osobných údajov sú marketingové a propagačné záujmy prevádzkovateľa
 • účelom spracúvania osobných údajov je zber zákazníckych dát a správania návštevníka s cieľom profilovania návštevníka webovej stránky
 • účelom spracúvania osobných údajov je sledovania spotrebiteľského správania zákazníkov

3. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely komunikácie so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely komunikácie so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefónne číslo,
 • údajom na zasielanie newsletterov je e-mailová adresa
 • údaje spracovávané za účelom profilovania dotknutej osoby sú meno, priezvisko, e-mail, nákupné správanie, adresa (mesto)

4. DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva.
 • Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
 • Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov za účelom ich opätovného kontaktovania, prípadných marketingových a propagačných aktivít.
 • Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou predávajúceho, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť predávajúcemu požadované  osobné údaje, avšak následkom neposkytnutia takýchto osobných údajov je, že nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu zmluvy.

5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje osobné údaje kupujúcich žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, v spolupráci s ktorými zabezpečuje plnenie zmluvy databáza osobných údajov kupujúcich je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky, resp. okamihom registrácie kupujúceho v e-shope, predávajúci spracúva kupujúcim poskytnuté osobné údaje podľa zákona o OOÚ. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového, resp. registračného, formulára, slúžia  pre potrebu poskytnutia plnenia podľa kúpnej zmluvy. Predávajúci na účely riadneho a včasného dodania plnenia podľa zmluvy spolupracuje s prepravnou spoločnosťou ako príjemcom osobných údajov, ktoré predávajúci získal od kupujúceho.

Takýmto príjemcom osobných údajov je spoločnosť

PIGEAS, s.r.o., Privátna gastroenterologická, interná a geriatrická ambulancia – MUDr. Dušan Baláž, PIGEAS, s.r.o., Prieložtek 1 036 01 Martin, IČO: 46042881 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54315/L.

Predávajúci spolupracuje so svojimi obchodnými zástupcami, ktorí sú takisto príjemcami osobných údajov kupujúcich. Obchodní zástupcovia vykonávajú pre predávajúceho činnosť predaja produktov a služieb predávajúceho podľa osobitnej zmluvy. Na žiadosť registrovaného kupujúceho jeho osobné údaje predávajúci vymaže z databázy registrovaných užívateľov.

Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú zhromažďované, spracované a uchované na účely naplnenia obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je prejavom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Prevádzkovateľ nezverejňuje, neprenáša ani inak neposkytuje osobné údaje o kupujúcich tretím stranám. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje predávajúci spracováva na účely:

 • evidencie objednávok kupujúceho,
 • uzatvorených kúpnych zmlúv,
 • vystavenia faktúr a iných daňových dokladov,
 • marketingových aktivít predávajúceho (zasielaní obchodných oznámení o akciách,   novinkách, zľavách e-mailom), ak s tým kupujúci vyjadril osobitný súhlas,
 • uplatňovania zliav pre kupujúcich,
 • prepravy objednaného tovaru kupujúcemu na určené miesto dodania,
 • riešenia prípadných reklamácií kupujúcim.

6. PODMIENKY SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

Kupujúci zaslaním objednávky alebo registráciou v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo á dátum narodenia, vyhlasuje, že jeho OU  sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle zákona o OOU so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov poskytovateľom a ich použitím na registračné a fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednaným produktom alebo službou, vrátane neskoršej komunikácie s užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu poskytovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami. kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. kupujúci poskytuje predávajúcemu tento súhlas  po dobu 10 rokov, odo dňa registrácie, alebo vyplnenia objednávky. kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Kupujúci súhlasí, že prevádzkovateľ ako poskytovateľ  osobných údajov je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím osobám – sprostredkovateľom (najmä obchodným zástupcom vykonávajúcich činnosť predaja produktov a služieb na základe zmluvy o obchodnom zastúpení), pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie objednaných produktov kupujúceho od predávajúceho. súhlas je udelený do času povinnej evidencie účtovných údajov o kupujúcom.

7. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov využíva/nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 2 ZOOÚ.  Predávajúci osobné údaje kupujúcich spracúva po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu zmluvy. Po splnení zmluvy už predávajúci osobné údaje kupujúcich na účel plnenia zmluvy nespracúva, ale ďalej ich uchováva na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní kupujúceho, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najdlhšie po dobu 10 rokov v zmysle osobitného predpisu (zákon o účtovníctve).Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o OOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú kupujúceho (§ 21 ZOOÚ), má právo na opravu osobných údajov (§ 22 ZOOÚ), právo na výmaz osobných údajov (§23 ZOOÚ), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 ZOOÚ), právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 ZOOÚ), ako aj právo namietať spracúvanie získaných osobných údajov (§ 27 ZOOÚ).

Kupujúci ako dotknutá osoba môže priamo u predávajúceho ako prevádzkovateľa písomne uplatniť všetky práva podľa ustanovení § 19 až  § 28 ZOOÚ. Ak má kupujúci podozrenie, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má v zmysle § 99 a násl. ZOOÚ právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Okrem spracúvania osobných údajov kupujúcich na účely plnenia zmluvy predávajúci spracúva takéto osobné údaje aj na marketingové účely, najmä na odoberanie a zasielanie noviniek o produktoch predávajúceho (newsletter). Takéto spracúvanie osobných údajoch predávajúci vykonáva výlučne na základe výslovného predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Ak kupujúci po udelení súhlasu o zasielanie noviniek o produktoch predávajúceho už nemá záujem, svoj súhlas, ktorý na tento účel predávajúcemu udelil, môže kedykoľvek odvolať jednoducho formou doručenia e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho pigeas222@gmail.com. Po doručení odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby, predávajúci zabezpečí ich bezodkladné blokovanie a likvidáciu. Dodáva sa, že osobné údaje dotknutej osoby je predávajúci oprávnený spracovávať aj po zániku pôvodného právneho základu spracovávania osobných údajov, avšak len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, prípadne poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov za dodržania primeraných záruk ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 ZOOÚ.

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SPRACOVANIA COOKIES

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, Google Analytics (Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania Cookies

Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookies, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Typ cookies Využitie Platnosť cookies

Bezpodmienečne potrebné/základné

 • pre najdôležitejšie funkcie potrebné/základné webovej stránky, umožňujúce správne fungovanie webovej stránky
 • pamätá si používateľské meno, ktoré Vám poskytne rýchle prihlásenie pri najbližšej návšteve stránky
 • tieto cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely
 • platnosť 1 rok

Funkčné

 • využívajú sa na zlepšenie služby pre používateľa, prispôsobujú používateľské rozhranie
 • podľa výberu obsahu sa zaznamenávajú informácie o preferenciách
 • cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo chyby, na ktoré ste narazili
 • vymazané po opustení webovej stránky

Výkonnostné cookies a cookies pre cielenie – analytické cookies

 • využívajú sa analytické nástroje tretích strán (google analytics) na zlepšenie kvality
 • analytické cookies obsahu pre návštevníkov stránky
 • zbierajú sa štatistické údaje ako počet návštevy na webovej zobrazení stránky a odkazov na našu stránke stránku a počet návštev
 • pomáhajú porozumieť ako sa správajú návštevníci stránok
 • pomocou cookies sa zlepšuje výkonnosť webovej stránky
 • tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie na zistenie Vašej identity
 • sú anonymné
 • vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke

Zdieľanie na – využívanie sociálnych sieťach

 • využívanie sociálnych médií tretích strán, ktoré umožňujú zdieľať obsah na sociálne média z našich stránok,
 • pomocou tlačidiel ,,páči sa mi“ a „zdieľať“ od poslednej
 • vyžadujú sa cookies pre jednoduchšie využitie ich služieb
 • zaznamenávajú údaje o Vašej aktivite na internete a na webových stránkach, ktoré používate
 • vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke

Kvalitné zobrazenie

 • vstavané cookies, ktoré zlepšujú výkon pre rýchlejšie načítavanie
 • obsahu a napomáhajú kompatibilite
 • vymazané po zatvorení prehliadača

Vlastníka stránky podľa daného nastavenia stránky

 • môžu byť ,,čítané“ len danou webovou stránkou (počet návštevníkov na stránke, odkiaľ prichádzajú a ktoré časti stránok navštívili)
 • 1 rok

Prevádzkovateľ využíva reklamný program Google AdWords, prostredníctvom ktorého má možnosť vytvárať online reklamy a oslovovať ľudí práve vtedy, keď sa zaujímajú o produkty a služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje. Funkcie Remarketing alebo Similaraudiences v službe AdWords nám umožňujú osloviť ľudí, ktorí v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazenie reklamy vo vyhľadávaní, na YouTube a v e-mailoch. Dynamický remarketing umožňuje používateľom zobrazovať reklamy na produkty alebo služby, ktoré si v minulosti prezreli. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať. Prevádzkovateľ sa dá kontaktovať aj prostredníctvom Facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok prevádzkovateľ a prezentácia prevádzkovateľa. Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách u prevádzkovateľa a tiež si prezrieť si fotky z vybraných zákaziek prevádzkovateľa. Kliknutím na „páči sa mi to“ na facebookovej stránke prevádzkovateľa súhlasia subjekty, aby prevádzkovateľ zavesil na ich nástenku na Facebooku svoje novinky a ponuky. Prevádzkovateľ na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí.

Prevádzkovateľ publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na facebook.com. Za účelom prezentácie má prevádzkovateľ aj svoj profil na sociálnej sieti Instagram, kde prezentuje spolu s popisom fotky z vybraných zákaziek. Kliknutím na „sledovať“ súhlasíte so zobrazovaním fotografii uverejnených prevádzkovateľom.